• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر

:عمليات نقشه برداری و مطالعات تعيين حد بستر و حریم برای رودخانه ها و مسيل های حوزه دریای خزر در استان اردبيل در مناطق جمعيتی مغان به طول تقریبی 033 کيلومتر بصورت موردی مشاور

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

موقعیت جغرافیایی طرح:رودخانهه هها و مسهيل ههای حهوزه دریهای خهزر در اسهتان اردبيهل

طول تقریبی 300کيلومتر بصورت موردی

مدت زمان طرح:12 ماه